بحث کی‌روش به ساعت‌ها مناظره نیاز دارد/ از گذشته درس بگیریم