کاهش 8.5درصدی بستری در تهران/ وضعیت تهران همچنان ناپایدار است