گفت‌وگو |سرسنگی: در تجمع غیرقانونی دانشگاه تهران چه گذشت؟