آفت‌کش ارگانیک “مگس سفید” توسط شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولید شد