فیلم/ 7 سال از خداحافظی احساسی دل‌پیرو با تورین گذشت