نامگذاری روز تولد نابغه ایرانی به عنوان روز جهانی زنان در ریاضیات