سرپرست صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور منصوب شد