ایجاد ارزش 12 میلیارد تومانی خانه نوآوری با سرمایه‌گذاری در استارتاپها