استارتاپ‌ها همچنان نیازمند کمک‌ برای حرکت در مسیر موفقیت و پیشرفت هستند