به دنبال حذف مجوزهای سنتی از سر راه استارتاپها هستیم