آیین «رونمایی از استارتاپهای محتوایی خانه نوآوری» برگزار شد