بوکس قهرمانی آسیا| کاظم‌زاده؛ پنجمین حذف شده بوکس ایران