روسیه مطابق توافق اوپک تولید نفت خود را کاهش داده است