هماهنگی با مدیران بانکی برای ارائه تسهیلات به بوم گردی و گردشگری