امارات هدف قرارگرفتن کشتی‌های تجاری خود را تأیید کرد