اعضای هیات رئیسه تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی مشخص شدند