محققان چینی: جهش ویروس کرونا باعث افزایش مرگ‌ومیر در سایر کشورها شده است