کشاورزی: با حضور در مناطق محروم مصمم به فروش مدال شدم