کاسترا: از رفتن رالی داکار به عربستان هیجان زده هستم

کاسترا: از رفتن رالی داکار به عربستان هیجان زده هستم