“ایمر2” متشکل از بزرگان فناوری جهان در پی ارائه راهکار برای رفع مشکلات اقتصادی بحران کرونا!