برگزاری نشست کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی

برگزاری نشست کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی