تعداد کاندیداهای انتخابات مجلس از سه هزار نفر گذشت/حضور پررنگ زنان