چین هرگونه پنهانکاری درباره شیوع کرونا را تکذیب کرد