تهیه و توزیع روزانه ماسک و موادضدعفونی کننده در پایگاه عاشورا و حوزه 231 والعصر + عکس