تشکیل هیات بررسی نحوه جبران خسارات شهروندان در حوادث آبان ماه