یادداشت اقتصادی/ اثرات شیوع کرونا بر 5 بخش اقتصاد کشور