سخنگوی ستاد انتخابات کشور: ۳۰۸۰ داوطلب مجلس تا پایان روز سوم ثبت نام کردند