پیشنهاد افزایش وام مسکن روستایی به 50 میلیون تومان روی میز دولت