سلام و محبت فرمانده معظم کل قوا به کارکنان ارتش ابلاغ شد