انتخابات به مثابه یک روش ارزشمند برای تحقق آرمان‌های مردم است