حاجی میرزایی: ارتش از ارکان تعمیق امنیت در کشور است