احیای جاده ابریشم دریایی با حضور نیروهای دریایی ایران و چین