تعداد داوطلبان نسبت به دوره قبل افزایش پیدا کرده است