طریقت‌منفرد: هزینه‌های انتخاباتی را به مردم اعلام می‌کنم