پایبندی به اهداف قانون اساسی یگانه راه عبور کشور از بحران‌ها است