تلاش برای مهار آتش سوزی نخلستان های سیاهو ادامه دارد