تعهدات سپاه برای خدمت به مجموعه بهداشت و درمان بیشتر می‌شود