پنتاگون: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به توافق با طالبان وابسته نیست