افتتاح چهار طرح بزرگ آب و برق در استان تهران توسط رییس جمهوری