آمار بهبود یافتگان کرونا از ۵۲ هزار و ۲۰۰ نفر گذشت