دهلی‌: جداسازی بیماران کرونایی هندو و مسلمان واقعیت ندارد