سناریوی تکراری برای حفظ باغستان جواب نمی دهد/شعار ندهیم