تشریح اقدامات پیشگیری از سیل در تماس استاندار کرمان و معاون اول رئیس‌جمهوری