روایت متفاوت آشنا از سخت شدن شرایط اقتصادی برای مسافرکش‌های شخصی