درخواست یک حقوقدان برای تحقیق از فرماندار شهر قدس و دستور تیر او