در چنین روزی؛ ونگر پس از 22 سال تصمیمش را گرفت+افتخارات