ضربه مهلکی که کسب وکارهای نوپا در سایه تصمیمات شرکت اپل می‌خورند