ساخت دستگاه تصفیه آب با قابلیت حذف کامل “آرسنیک” توسط محققان ایرانی