ساخت “تصویرگر پزشکی” توسط محققان ایرانی با نصف قیمت نمونه خارجی