ابهام در اعزام کاراته کاها به مراکش/ تیم ملی در انتظار روادید

ابهام در اعزام کاراته کاها به مراکش/ تیم ملی در انتظار روادید