۵۶ میلیارد ریال از اعتبارات بخش مکانیزاسیون کشاورزی شیروان جذب شد