قدردانی شمخانی از مردم برای حمایت از تصمیم برجامی شورای عالی امنیت ملی